Garai ne TSITO dzakakuyiwa. Kuyai kusvika dzatsetseka movharira mugaba rakachena. Kana munhu arumwa nenyoka torai zvipunu zvina (4 tablespoons) zvematsito mokurunga nemvura. Ipai munhu arumwa nenyoka anwe. Mupei mvura yekudzikisa matsito aya. Gezai paarumwa nemvura yakachena. Chitorai matsito akakuiwa moisa pa *gauze* kana pajira nyoro rakachena. Sungai parumwa paya negauze rine matsito. Chinjai gauze nematsito after every 10mins. Paya pamapa murwere zvipunu zvina zvematsito dzokororai zve after 30mins. Izvi zvinoitwa muchitsvaka nzira dzekuenda kuchipatara. Matsito aya haana basa kuti ndeemuti upi. Kana kuPharmarcy munogona kutenga charcoal tablets. I hope pane vachabatsirika.

Uyu hausi mushonga vehama asi Science dzinoti kana nyoka yaruma poison inomhanya kudumbu for distribution together with absorbed food and water into the body saka matsito anonwa poison iyi thru osmosis yobva yazobuda pamwechete nematsito thru the digestion tract. Muviri wedu hauzeyi matsito saka anongotakura huturu kubuditsa kunze kwemuviri. Izvi zvekunwa matsito munogona kuzvishandisa pamunhu anwa poison zvekare. Izvi ndazvitora mubhuku rinonzi ABUNDANT LIVING

_U can buy packed ashes_
Neatly done from herbal shops container size yeredovi $3,
_Please Note_ : Matsito haaexpire, chengetai makasununguka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here